Naše poďakovanie patrí pani profesorke Bielikovej, bez ktorej by sa CSIDC na fakulte nekonalo, počítačovej spoločnosťi IEEE, bez ktorej by sa CSIDC nekonalo vôbec, našim rodičom, bez ktorých by sme sa nekonali my a spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorá nám zapožičala PDA s GPS prijímačom.

Poďakovanie

CSIDC 2006

NatuLore