logo SPOT IT GOING BEYOND THE VISION LOSS BOUNDARIES

O projekte
Členovia tímu
Fotky
Správy
Odkazy
Poďakovanie


logo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
STU BA


   Projekt SPOT-IT bol vypracovaný v rámci súťaže CSIDC 2005. V duchu témy súťaže "Going beyond the boundaries" sme si za myšlienku projektu vybrali pomoc nevidiacim pomocou sprístupňovania kontextových informácií o okolitom prostredí. Cieľom projektu bolo znížiť závislosť nevidiacich na sprievodcoch a následne zvýšiť ich sebavedomie a kvalitu ich života. Prehľad systému

   Jadrom systému SPOT-IT je problematika práce s informáciami - ich organizácia, získavanie, vyhľadávanie, sprístupňovanie a prezentácia, pričom sme systém navrhli tak, aby bol rozšíriteľný a použiteľný aj v širšej aplikačnej oblasti (t.j. nebol obmedzený na nevidiacich). Na realizáciu projektu sme využili viaceré moderné technológie - RFID, webové služby, prenos dát cez ľudské telo a syntézu reči na mobilnom zariadení.

   Obrázok znázorňuje časti, z ktorých sa skladá systém SPOT-IT. Mobilné zariadenie, vybavené RFID čítačkou pri prechode používateľa okolo RFID štítku, načíta dáta v ňom zapísané. Na základe týchto dát systém vyhľadá pomocou služby RNS (RFID Name Service) a služby RTS (RFID Tag Service) správu, ktorá prislúcha danému RFID štítku. Táto informácia sa v mobilnom zariadení spracuje a prostredníctvom personálnej siete (PAN, Personal Area Network) prenesie do slúchadla, kde sa prezentuje používateľovi.
   Dáta do databáz RNS a RTS napĺňajú a aktualizujú pomocou klientských aplikácií majitelia štítkov, ktorí sú zároveň zodpovední aj za umiestnenie štítkov v prostredí.
© 2005 CSIDC team