O projekte


V dnešnej dobe je bežné, že Vás prepadnú počas dňa alebo sa ocitnete v stresovej situácii a neviete ako sa správne zachovať. V momente, keď nastane takáto situácia, je potrebné, aby osoba, ktorá je ohrozená, mohla o nej niekoho informovať. Preto sme za hlavné ciele projektu položili:
  • vylepšený spôsob, ako zavolať o pomoc v hocijakej situácii
  • zníženie rizika vzniku chaosu pri organizovaní záchrannej akcie
  • možnosť poskytnúť dôkaz o spáchanom čine (pomocou streamovania)
  • vytvoriť jednoduché a spoľahlivé zariadenie na odosielanie požiadaviek o pomoc
  • zaručiť ľuďom pocit bezpečia a sebadôvery a uistiť ich, že na druhej strane je vždy niekto, na koho sa môžu spoľahnúť

Vytvorili sme novú službu eXtraordinary Message Service (XMS), navrhnutú na doručovanie správ informujúcich o človeku, ktorý sa nachádza v nebezpečenstve (tzv. emergency messages1). Služba XMS vychádza z princípu služby SMS (Short Message Service), na rozdiel od SMS však prináša niekoľko ďalších vlastností. V súčasnej dobe nie je známa žiadna technológia, ktorej vlastnosti by vyhovovali doručovaniu takých dôležitých správ, akými sú správy o nebezpečenstve, a preto je vznik novej technológie XMS naozaj nevyhnutný. Ako príklad si môžeme predstaviť únos, pričom unesenému človeku sa podarí odoslať SMS správu. Ako je však všeobecne známe, SMS správy sa zvyknú občas stratiť a v takomto prípade môže strata viesť až k smrti človeka.

Podporu pre službu XMS sme implementovali do ochranného systému invisible guardian. invisible guardian je systém umožňujúci človeku v nebezpečenstve jednoduchým a nenápadným spôsobom požiadať o pomoc, pričom systém použije novú službu XMS. invisible guardian sa skladá z dvoch základných častí, a to mobilného zariadenia a senzorov (pozri obr.1).

Kontext systemu
Obr.1 Kontext systému


Hlavnou úlohou senzorov je prijímať vstupy od používateľa, predspracovať ich a posielať spracované údaje do mobilného zariadenia. Aktivácia systému spočíva v jednoduchej aktivačnej procedúre, ktorú musí používateľ vykonať a tým dá systému vedieť, že sa nachádza v nebezpečenstve. Aktivačné procedúry sú plne konfigurovateľné, čím používateľ získa možnosť nadefinovať viacero situácii a rôzne správanie sa systému v každej z nich. Hlavné spracovanie údajov zo senzorov zabezpečuje mobilné zariadenie. Softvér mobilného zariadenia je schopný na základe konfigurácie určiť, v akej situácii sa používateľ ocitol a vhodne zareagovať. Reakcia systému predstavuje odoslanie XMS správy preddefinovanému príjemcovi alebo príjemcom a nastavenie režimu správania sa systému. Rozlišujeme medzi dvomi typmi príjemcov: osoby a ochranné služby (tzv. guarding services2).

Systém invisible guardian obsahuje aj podporu pre webové služby. V tomto projekte sme vytvorili webovú službu s názvom Guarding Services Offer List, ktorá poskytne používateľovi na základe jeho polohy zoznam dostupných ochranných služieb.

Dôležitou súčasťou systému invisible guardian je podpora streamovania. Tento proces umožní napríklad polícii počúvať rozhovor únoscov a na základe jeho obsahu naplánovať ďalší postup. Proces streamovania nie je obmedzený na konkrétny typ údajov, architektúra umožňuje streamovať ľubovoľné údaje.

Implementácia technológie XMS do systému invisible guardian predstavuje komplexné riešenie pre zvládanie nebezpečných situácií. Inovatívne vlastnosti a výhody tohto riešenia sa dajú zhrnúť nasledovne:
  • možnosť požiadať o pomoc v ľubovoľnej situácii pre každého,
  • množina nezávislých senzorov a konfigurovateľných aktivačných procedúr pre každý z nich,
  • podpora streamovania,
  • podpora webových služieb,
  • vysoký stupeň konfigurovateľnosti neobmedzujúci skupinu potenciálnych používateľov a umožňujúci nasadenie v takmer všetkých situáciách každodenného života.

1 v ďalšom texte ako "správy o nebezpečenstve"
2 ochranná služba je verejná inštitúcia (napríklad polícia alebo horská služba), ktorá vie poskytnúť pomoc


Ako to prebiehalo


Témou tohtoročného zadania je: "Making the World a safer place.", čo vymedzuje riešenia z oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti, prípadne všeobecnej pomoci ľuďom. Zadanie nie je obmedzené na použitie konkrétnych technológií, tak ako to bolo v zadaniach minulých rokov a ani bližšie nešpecifikuje oblasť riešenia. Podľa odporučenia zadávateľa súťaže však nie je vhodné zaoberať sa projektom z oblasti zdravotníctva.

V projekte sme sa preto v prvom rade zamerali na analýzu už existujúcich riešení. Analyzovali sme záverečné správy finalistov posledných dvoch ročníkov súťaže CSIDC. Tento krok bol dôležitý predovšetkým z dôvodu získania reálneho obrazu o takomto projekte, oboznámenia sa s požiadavkami práce a v neposlednom rade sme získali prehľad o už realizovaných riešeniach, ktorým sa naše riešenie nesmie podobať.

Uvedená téma súťaže je relatívne všeobecná, preto sme po analýze predchádzajúcich ročníkov pracovali na generovaní nápadov vhodných ako predmet práce projektu. Následne sme vybrali užšiu skupinu tých nápadov, ktoré sa nám zdali najlepšie. Po zvážení prínosov všetkých konkrétnych návrhov sme sa rozhodli pre realizáciu služby XMS. Spoločne sme špecifikovali a navrhli vlastnosti služby a formát správy XMS spolu s návrhom základnej architektúry systému invisible guardian.

Medzičasom sme prezentovali náš koncept akademickej obci fakulty a spoločnými silami sme sa ho snažili vycibriť. S blížiacim sa termínom sme vytvorili tzv. Interim report - správu popisujúcu vybrané riešenie, jeho vlastnosti, výhody a postup vývoja.

Potom nasledovala samotná vývojová fáza, v ktorej sme realizovali naše predstavy a doviedli ich až do vytvorenia funkčného prototypu. Výsledkom snaženia bola záverečná správa, tzv. Final report, ktorá detailne opisuje výsledky a snahu na projekte a bola hlavným meradlom k postupu do finále vo Washingtone. Obidve tieto správy si môžete stiahnuť tu.